חזון בית הספר

חזון בית הספר:

בסיעתא דשמיא מוקם בית ספר רשמי חרדי יסודי לבנות בירושלים בתמיכת משרד החינוך ועיריית ירושלים. בית הספר מיועד למשפחות השייכות למגזר החרדי הלכה למעשה ואשר מנהלות אורח חיים חרדי ומעוניינות למקסם את היכולת הרוחנית והגשמית של בנותיהן הי"ו.

בית הספר הוא מוסד רשמי של מדינת ישראל על כל המשתמע מכך, והוא מתנהל על פי עקרונות מנהל ראויים תקינים ושקופים לכל. זכויות וחובות התלמידות, ההורים וצוות ההוראה הם על פי הנחיות משרד החינוך תוך התאמה להשקפת בית הספר ולתקנון. כמו כן גביית תשלומי הורים על פי הנחיות משרד החינוך.

כמו כן מתנהל בית הספר בית הספר ברמה מקצועית גבוהה בתחומים השונים כגון: שמירת הזמנים, ההתנהלות בשיעורים, היחס למטלות ומבחנים וההתמודדות הראויה עם אתגרי הזמן והתקופה.

דמותה התורנית הערכית והחברתית של התלמידה צריך שתהיה ניכרת בכל הילוכה והליכותיה. לכן משקף התקנון את החשיבות הרבה שאנו מייחסים ללבושה, הופעתה, והנהגתה של התלמידה כיאה ליראה את דבר ה'.